Algemene Verordering Gegevensbescherming

 Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de Budgetmonteur zorgvuldig en veilig met de ontvangen persoonsgegevens omgaat. De Budgetmonteur geeft via dit beleid richting aan hoe binnen het bedrijf met privacy wordt omgegaan. Hiermee wordt getoond dat de Budgetmonteur er alles aan doet wat in redelijkheid van een professioneel bedrijf mag worden verwacht om de privacy van betrokkenen te waarborgen, te beschermen en te handhaven. De Budgetmonteur is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor geldt onder andere:

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), welke vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uitgangspunten

De Budgetmonteur gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkene(n). Hierbij houden wij ons aan de volgende uitgangspunten:

 

Betrokkene(n)

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens van die betrokkene(n) die belanghebbend zijn bij de uitvoering van de aan de Budgetmonteur opgedragen werkzaamheden. 

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Grondslag en doelbinding. De Budgetmonteur zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Dataminimalisatie

De Budgetmonteur verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Daarbij is minimale gegevensverwerking het uitgangspunt. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het gedurende een bepaalde periode bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om opgedragen werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid
De Budgetmonteur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, behandelen deze vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De Budgetmonteur is in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag.

 

Doorgeven aan derden

De Budgetmonteur geeft persoonsgegevens uitsluitend door met toestemming van de klant, wanneer dat in het kader van de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden noodzakelijk is.

 

Diensten en faciliteiten van derden
Wanneer de Budgetmonteur in het kader van de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van diensten of faciliteiten van derden, maakt de Budgetmonteur afspraken met hen waar deze diensten en faciliteiten aan moeten voldoen.
Deze afspraken voldoen aan de wet.

 

Rechten van betrokkene(n)

De Budgetmonteur informeert betrokkenen tijdig over de rechten die zij hebben in het kader van de privacywetgeving en wij honoreren alle rechten van betrokkenen.

 

Beveiliging

De Budgetmonteur neemt passende organisatorische en technische maatregelen om de  persoonsgegevens adequaat te beschermen.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Budgetmonteur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Budgetmonteur, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. De Budgetmonteur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw Voor- en achternaam (inclusief eventueel tussenvoegsel);
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw adresgegevens; 

 

Waarom de Budgetmonteur deze gegevens nodig heeft.
De Budgetmonteur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan de Budgetmonteur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de beoordeling, of uw reparatieverzoek doorgang kan vinden en/of past binnen de bedrijfsvoering welke wordt gehanteerd door de Budgetmonteur.
Ten slotte kan de Budgetmonteur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
Mocht er gebruik gemaakt worden van de diensten van de Budgetmonteur BV, dan zal de Budgetmonteur de eerder vermelde persoonsgegevens van u nodig hebben/gebruiken/verwerken om de dienstverlening te optimaliseren. 

 

Categorieën instanties aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven
De Budgetmonteur heeft, ten behoeve van de te leveren dienstverlening voor de cliënt, incidenteel contact met verschillende instanties. De budgetmonteur geeft persoonsgegevens, uitsluitend met uw toestemming, door aan die partijen die een aantoonbare en essentiële rol vervullen bij het uitvoeren van de reparatie(s).

 

Verwerkingsgrondslagen
Er mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dit binnen de doelstellingen van de onderneming valt én de verwerking onder één van de vastgestelde grondslagen kan worden gebracht. De Budgetmonteur baseert de verwerking van persoonsgegevens minimaal op één van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 

▪ Er expliciete toestemming is van de klant;

▪ Er sprake is van de uitvoering en een overeenkomst;

▪ Er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

 

Hoe lang de Budgetmonteur uw gegevens bewaart

De Budgetmonteur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw (persoons)gegevens worden niet langer dan de wettelijke termijn van 7 jaar.

 

Privacy rechten van Betrokkene(n)
De persoonsgegevens welke eenmaal in de onderneming terecht zijn gekomen, mogen niet onbeperkt gebruikt worden. Het gebruik moet immers in overeenstemming zijn met de bedrijfsvoering en de grondslagen zoals eerder werden benoemd. Er zijn eisen verbonden aan de wijze waarop betrokkene(n) worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens. De privacy rechten welke de Budgetmonteur beschrijft zijn:

 

▪ het recht op correctie (rectificatie) van de gegevens als deze niet kloppen;

▪ het recht op verwijdering van de gegevens en “het recht om vergeten te worden”;

▪ het recht op beperking van de gegevensverwerking;

▪ een kennisgevingsplicht (hoe komt u aan de gegevens);

 

De website

De Budgetmonteur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.debudgetmonteur.nl,maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat (slotje) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast is de website voorzien van de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software of plug-ins Op de website van de Budgetmonteur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging. De site www.debudgetmonteur.nl bevat mogelijk links naar andere sites dan die van ons en deze sites voldoen mogelijk niet aan hetzelfde privacy beleid als de Budgetmonteur. 

De Budgetmonteur maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics houdt zich ook zelfregulerende frameworks, waaronder het EU-US privacy Shield principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Lees het privacy beleid van Google op https://policies.google.com/ voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan www.debudgetmonteur.nl  te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Budgetmonetur heeft hier geen invloed op. De Budgetmonteur heeft Google geen toestemming gegeven om via de site verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Contactgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debudgetmonteur.nl 
De Budgetmonteur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Budgetmonteur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Budgetmonteur op via info@debudgetmonteur.nl. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl